English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: dàn dựng

Best translation match:
Vietnamese English
dàn dựng
- civil
=Công trình kiến trúc dân dụng+A civil architectural project
=Hàng không dân dụng+Civil air line

Probably related with:
Vietnamese English
dàn dựng
all put ; casting ; doing ; faked ; formulate ; made up ; set in ; set ; staged ; worked up ; civil ; civilian ;
dàn dựng
all put ; casting ; civil ; civilian ; doing ; faked ; formulate ; made up ; set in ; set ; staged ; worked up ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: