English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: dặn dò

Best translation match:
Vietnamese English
dặn dò
- Make careful recommendations tọ
=Dặn dò con cái trước khi chết+To make careful recommendations to one's children before dying

Probably related with:
Vietnamese English
dặn dò
he told ; telling ; people of ; the people of ;
dặn dò
he told ; people of ; telling ; the people of ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: