English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: dẫn dụ

Best translation match:
Vietnamese English
dẫn dụ
- (cũ; ít dùng) Induce (someone) to take one's advice

Probably related with:
Vietnamese English
dẫn dụ
induced ; lead ; led away ; led ; manipulating ; seduced ; that promise ; tricked ;
dẫn dụ
induced ; lead ; led ; manipulating ; seduced ; tricked ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: