English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: Z

zzero


English Word Index:
ZA . ZB . ZC . ZD . ZE . ZF . ZG . ZH . ZI . ZJ . ZK . ZL . ZM . ZN . ZO . ZP . ZQ . ZR . ZS . ZT . ZU . ZV . ZW . ZX . ZY . ZZ .

Vietnamese Word Index:
ZA . ZB . ZC . ZD . ZE . ZF . ZG . ZH . ZI . ZJ . ZK . ZL . ZM . ZN . ZO . ZP . ZQ . ZR . ZS . ZT . ZU . ZV . ZW . ZX . ZY . ZZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: