English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: J

Jjin


English Word Index:
JA . JB . JC . JD . JE . JF . JG . JH . JI . JJ . JK . JL . JM . JN . JO . JP . JQ . JR . JS . JT . JU . JV . JW . JX . JY . JZ .

Vietnamese Word Index:
JA . JB . JC . JD . JE . JF . JG . JH . JI . JJ . JK . JL . JM . JN . JO . JP . JQ . JR . JS . JT . JU . JV . JW . JX . JY . JZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: