English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ladies

Best translation match:
English Vietnamese
ladies
* danh từ số nhiều
- nơi vệ sinh n

Probably related with:
English Vietnamese
ladies
bà ; bọn đàn bà ; c ; ca ́ c cô ga ; ca ́ c cô ; chào các cô ; chào các ; chào quý cô ; chạy ; chờ ; các ban ; các bà ; các chị em ; các chị ơi ; các cô gái ; các cô vị thần tình yêu ; các cô ; các cậu bé ; các em ; các quí cô ; các quí ông ; các quý bà ; các quý cô ; các quý ; các quý ông ; các tiểu thư ; các ; cácquý cô ; cô ga ; cô ga ́ ; cô gái nhỏ ; cô gái ra ; cô gái ; cô ta ; cô ; cô à ; em gái ; ga ; giải trí của ; giải trí ; gái yêu ; gái ; hai cô ; kia một lát ; kính thưa các quý ông ; kính thưa quý bà ; kính thưa quý vị ; kính thưa ; kính ; mấy bà ; mấy cô ; mấy em ; mấy quý cô này ; mấy quý cô ; mọi ; một quý cô ; ng cô ga ; ng cô ga ́ i ; ng cô ga ́ ; người phụ nữ ; như ̃ ng cô ga ; như ̃ ng cô ga ́ i ; như ̃ ng cô ga ́ ; những cô gái ; những quý cô ; nào ; này các cô ; này xấu ; nư ; nữ ; phu nhân ; phu ; phụ nữ nữa ; phụ nữ ; phụ nữa kia ; phụ nữa ; phụ việt ; quí bà quí cô ; quí cô ; quí ông ; quý bà ; quý bà đây ; quý cô nhé ; quý cô nào ; quý cô này ; quý cô thực sự ; quý cô thực ; quý cô ; quý vị ; quý ; quý ông ; qúi ; sinh nữ ; sát gái ; thiết ; thưa ca ; thưa các cô ; thưa các quí ông ; thưa các quý bà ; thưa các quý cô ; thưa các quý ông ; thưa các ; thưa quy ; thưa quí bà ; thưa quí ví ; thưa quí vị ; thưa quý bà ; thưa quý cô ; thưa quý vi ; thưa quý vị ; thưa quý ông ; thưa toàn thể ; thưa toàn ; thưa ; tiểu thư ; và quý bà ; vệ sinh ; vệ ; xin cảm ; xin giới thiệu ; xin mời ; xin thưa ; xin ; được thưa ; được ; đầm ; ́ cô ; ̃ ng cô ga ; ̃ ng cô ga ́ i ; ̃ ng cô ga ́ ;
ladies
bà ; bọn đàn bà ; c ; ca ́ c cô ga ; ca ́ c cô ; ca ́ c ; chàng ; chào các cô ; chào các ; chào quý cô ; chào ; chạy ; chờ ; các ban ; các bà ; các chị em ; các chị ơi ; các cô gái ; các cô ; các cậu bé ; các quí cô ; các quí ông ; các quý bà ; các quý cô ; các quý ; các quý ông ; các tiểu thư ; các ; cácquý cô ; cô ga ; cô ga ́ ; cô gái nhỏ ; cô gái ra ; cô gái ; cô ta ; cô ; cô à ; em gái ; gái yêu ; gái ; ho ; ho ̣ ; hưởng ; kia một lát ; kính thưa các quý ông ; kính thưa quý bà ; kính thưa quý vị ; kính thưa ; là phụ nữ ; mấy bà ; mấy cô ; mấy em ; mấy quý cô này ; mấy quý cô ; mọi ; một quý cô ; n ho ; n ho ̣ ; ng cô ga ; ng cô ga ́ i ; ng cô ga ́ ; người phụ nữ ; như ̃ ng cô ga ; những cô gái ; những quý cô ; nào ; này các cô ; nư ; nữ ; o ; phu nhân ; phu ; phụ nữ nữa ; phụ nữ ; phụ nữa kia ; phụ nữa ; phụ việt ; quy ; quy ́ ; quí bà quí cô ; quí cô ; quí ông ; quý bà ; quý bà đây ; quý cô nhé ; quý cô nào ; quý cô này ; quý cô thực sự ; quý cô thực ; quý cô ; quý vị ; quý ; quý ông ; qúi ; sinh nữ ; sát gái ; thiết ; thưa ca ; thưa các cô ; thưa các quí ông ; thưa các quý bà ; thưa các quý cô ; thưa các quý ông ; thưa các ; thưa quy ; thưa quí bà ; thưa quí ví ; thưa quí vị ; thưa quý bà ; thưa quý cô ; thưa quý vi ; thưa quý vị ; thưa quý ông ; thưa toàn thể ; thưa toàn ; thưa ; tiểu thư ; tiểu ; tổng ; và quý bà ; vệ sinh ; vệ ; xin mời ; xin thưa ; xin ; được thưa ; đầm ; ̀ o ; ̃ ng cô ga ; ̃ ng cô ga ́ ; ̣ n ho ; ̣ n ho ̣ ;

May related with:
English Vietnamese
ladies
* danh từ số nhiều
- nơi vệ sinh n
ladies-in-waiting
-in-waiting) /'meidin'weitiɳ/
* danh từ, số nhiều ladies-in-waiting /'leidizin'weitiɳ/
- thị nữ, thị tỳ (theo hầu các hoàng hậu)
lady
* danh từ
- vợ, phu nhân
=Lady Bertrand Russell+ phu nhân Béc-tơ-răng Rút-xen
- nữ, đàn bà
=ladys watch+ đồng hồ nữ
=lady doctor+ nữ bác sĩ
=ladies and gentlemen+ thưa quý bà, quý ông
- người yêu
- bà chủ; người đàn bà nắm quyền binh trong tay
=the lady of the manor+ bà chủ trang viên
!Our Lady
- Đức Mẹ đồng trinh
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: