English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tattletale

Best translation match:
English Vietnamese
tattletale
* danh từ
- người ba hoa; người hay nói chuyện tầm phào

Probably related with:
English Vietnamese
tattletale
ba hoa ; thằng mách lẻo ; ̀ đô ̀ ba hoa ;
tattletale
ba hoa ; thằng mách lẻo ; ̀ đô ̀ ba hoa ;

May be synonymous with:
English English
tattletale; blabbermouth; talebearer; taleteller; tattler; telltale
someone who gossips indiscreetly

May related with:
English Vietnamese
tattletale
* danh từ
- người ba hoa; người hay nói chuyện tầm phào
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: