English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: taclocus

Best translation match:
English Vietnamese
taclocus
- (hình học) quỹ tích các tiếp điểm (của các đường thuộc một họ nào đó)

May related with:
English Vietnamese
taclocus
- (hình học) quỹ tích các tiếp điểm (của các đường thuộc một họ nào đó)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: