English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: nằm co

Best translation match:
Vietnamese English
nằm co
- Lie curled up
=Rét quá phải nằm co+To have to lie curled up (in one's bed) because of the cold
=như nằm bẹp

Probably related with:
Vietnamese English
nằm co
the fungus ; take any ; get her ; men ; year are ; year of ; year ; years of having ; years that have ; five out ; five of hearts ; the five of hearts ;
nằm co
five of hearts ; five out ; get her ; men ; take any ; the five of hearts ; the fungus ; year are ; year of ; year ; years of having ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: