English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: nam cực

Best translation match:
Vietnamese English
nam cực
* noun
- antarctic pile; south pole

Probably related with:
Vietnamese English
nam cực
truffles ; antarctic ; antarctica next year ; antarctica ; antartica ; arctic ; in antarctica ; mcmurdo ; of antarctica ; south polar ; south pole ; south ; southern ; the antarctic ; the arctic ;
nam cực
antarctic ; antarctica next year ; antarctica ; antartica ; arctic ; in antarctica ; mcmurdo ; of antarctica ; south polar ; south pole ; south ; southern ; the antarctic ; the arctic ; truffles ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: