English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: nắm chắc

Best translation match:
Vietnamese English
nắm chắc
- như nắm vững

Probably related with:
Vietnamese English
nắm chắc
fast hold ; grab ahold of ; hang on now ; hang on to ; hang on ; hold on ; hold ; is close ; is making sure ; not in doubt ; pull it tight ; sure ; too sure ;
nắm chắc
fast hold ; grab ahold of ; hang on now ; hang on to ; hang on ; hold on ; hold ; is close ; is making sure ; not in doubt ; pull it tight ; sure ; too sure ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: