English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: reclaim

Best translation match:
English Vietnamese
reclaim
* danh từ
- past reclaim; beyond reclaim không thể cải tạo được
* ngoại động từ
- cải tạo, giác ngộ
=to reclaim someone from a vice+ cải tạo ai làm cho chừa bỏ một tật xấu
=to reclaim someone to a sense of duty+ giác ngộ cho ai có tinh thần trách nhiệm
- (nông nghiệp) khai hoang, vỡ hoang; cải tạo (đất), làm khô (bâi đất lầy để cày cấy)
=to reclaim land+ khai hoang đất
=reclaimed land+ đất vỡ hoang
- thuần hoá (thú rừng); khai hoá, làm cho văn minh
=to reclaim a wild animal+ thuần hoá một thú rừng
- đòi lại
=to reclaim one's money+ đòi tiền lại
* nội động từ
- (từ hiếm,nghĩa hiếm) phản đối, khiếu nại

Probably related with:
English Vietnamese
reclaim
chiếm lại ; coi lại ; dành lại ; kháng cự lại ; lại ; lấy lại ; đòi lại ;
reclaim
chiếm lại ; coi lại ; dành lại ; kháng cự lại ; lấy lại ; mọc ; phản kháng lại ; đòi lại ;

May be synonymous with:
English English
reclaim; repossess
claim back
reclaim; recover
reuse (materials from waste products)
reclaim; rectify; reform; regenerate
bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of life, conduct, and adopt a right one
reclaim; domesticate; domesticise; domesticize; tame
overcome the wildness of; make docile and tractable

May related with:
English Vietnamese
reclaimable
* tính từ
- có thể cải tạo, có thể giác ngộ
- (nông nghiệp) có thể khai hoang; có thể cải tạo, có thể làm khô (đất, đồng lầy)
reclaimation
* danh từ
- sự cải tạo, sự giác ngộ
- (nông nghiệp) sự khai hoang; sự cải tạo, sự làm khô (bãi lầy)
- sự thuần hoá (thú rừng); sự khai hoá
- sự đòi lại
- (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự phản đối, sự khiếu nại
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: