English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: toos

Probably related with:
English Vietnamese
toos
răn ;
toos
răn ;

May related with:
English Vietnamese
too
* phó từ
- quá
=too much+ nhiều quá
- (thông tục) rất
=too bad+ rất xấu, rất tồi
- cũng
=he was a poet and a musician too+ anh ấy là một nhà thơ và cũng là một nhạc sĩ
- quả như thế
=they say he is the best student, and he is too+ người ta nói anh ấy là người học sinh đại học giỏi nhất, và anh ấy quả như thế
- ngoài ra, hơn thế
=done, too, easily+ đã làm xong và hơn thế lại làm xong dễ dàng
too
a ; anh cũng ; anh luôn ; anh quá ; anh ; bao ; bé ; bă ; bạn quá ; bạn ; bạn đã ; bị quá ; bị ; bỏ qua ; chung cho vui ; chung với họ ; chung ; cháu cũng ; cháu ; chén ; chúng quá ; chút ; chư ; chưa quá ; chưa ; chảy máu ; chết ; chứ ; cing v ­ ; cing ; con ; cu ; cu ̃ ng a ; cu ̃ ng bo ; cu ̃ ng bo ̉ ; cu ̃ ng cô ́ gă ; cu ̃ ng thê ; cu ̃ ng thê ́ ; cu ̃ ng tiêu ; cu ̃ ng vâ ; cu ̃ ng ; cu ̃ ; cu ̉ a ; cuộc gọi dễ ; cái ; cám ; cám ơn rất nhiều ; cám ơn ; còn quá ; còn ; có bạn ; có quá ; có ; cô thấy ; cô ; cùng ; cũng bị gọi ; cũng còn ; cũng có ; cũng cũng ; cũng giống vậy ; cũng hy vọng là vậy ; cũng không ; cũng là ; cũng mừng ; cũng nghĩ thế ; cũng nghĩ ; cũng như tôi ; cũng nhớ ; cũng phải vậy ; cũng quan trọng ; cũng quá ; cũng rất có ; cũng rất ; cũng thấy ; cũng thế mà ; cũng thế ; cũng vô ; cũng vậy nha ; cũng vậy ; cũng vậy đó ; cũng xin lỗi ; cũng ; cũng đã cố tìm ; cũng đã cố tìm ông ; cũng đã ; cũng đúng nữa ; cũng được ; cường ; cả thế ; cả ; cảm ; của tôi ; cứu ; dai ; dám ; dính ; dạ ; dạo này thế ; dễ ; em cũng ; em ; giống như vậy ; gần ; ha ; ha ̉ ; hay không ; hay sao ; hay ; ho ; hòa hoãn ; hôn anh ; hơi quá ; hơi quạo ; hơi ; hưng ; hắn ; hết nữa ; họ ; i luôn ; i tư ; khiếp ; khác nữa ; khác ; khó ; khôi ; không quá ; không ra ; không ; kiêu ; kêu ; l ; lang thang ; luôn cả ; luôn không ; luôn nhé ; luôn nữa ; luôn phải không ; luôn phải ; luôn rồi ; luôn ; là quá ; làm vậy ; làm ; lây bê ; lòng ; lạ ; lại quá ; lắm ; lỗi ; lớn chứ ; lớn ; m ; mang ; murray ; mà ; mình quá ; mình vậy ; mình ; mất ; mấy hạnh ; mấy ; mẹ ; một chút ; một ; mới ; n qua ́ ; n ; ng cu ; ng cu ̉ ; ng em ; ng qua ; ng qua ́ ; ng râ ́ ; ng ; nghe có ; nghĩ tới anh ; nghĩ ; nguy ; ngờ anh cũng mất trí luôn ; nhanh ; nhiê ; nhiều con ; nhiều cô ; nhiều quá ; nhiều vậy ; nhiều ; nhung ; nhé ; như chúng ta ; như chúng ; như em ; như hắn ; như thế ; như thế đối với ; như tôi ; như vậy ; như ; nhưng quá ; nhưng ; nhẹ như ; nhớ quá ; nào cũng ; này ; nên tớ phải mượn ; nên ; nên đi ; nó quá ; nó thế ; nó ; nó ở ; nói ; nơi ; nư ; nư ̃ ; nắm ; nếu quá ; nốt ; nỗi quá ; nỗi ; nỗi đau ; nỗi đau đó ; nữ ; nữa chớ ; nữa chứ ; nữa là ; nữa mà ; nữa này ; nữa thì ; nữa ; nữa à ; nữa đó ; nữa đấy ; phải chứ ; phải không ; phải ; phố ; phụ ; qua ; qua ́ ; quá không ; quá muộn ; quá mà ; quá nhiều ; quá nhé ; quá nên ; quá phải ; quá rồi ; quá sao ; quá thế ; quá thừa ; quá vậy ; quá ; quá đó ; quá đấy ; qúa ; ra cũng ; ra qua ; ra qua ́ ; râ ; râ ́ t ; râ ́ ; rõ ; rất nguy ; rất ; rồi chứ ; rồi cũng ; rồi phải ; rồi ; sao ; sót rất ; sẽ tới ; sức ; ta nhớ quá ; tao ; tay ; theo cơ ; theo luôn ; theo quá ; theo ; thiệt ; thái ; thâ ; thâ ́ y ; thâ ̣ t qua ; thâ ̣ t qua ́ ; thâ ̣ ; thân tui cũng không ngờ ; thê quá ; thì cũng ; thì quá ; thì sao ; thì ; thích ; thông ; thấy xấu ; thấy ; thật là ; thật ; thế nào ; thế này chứ ; thế này ; thế nốt ; thế nữa hả ; thế thì ; thế với ; thế ; thế à ; thời ; thứ quá ; thừa rất ; thừa ; tiêu ; tiền ; to ; trong đó luôn ; trong đó luôn đó ; trái của ; trái ; tuyệt ; tâm ; tôi cũng ; tôi quá ; tôi ; tư ; tương tự ; tương ; tại hắn ; tại ; tệ ; tốt ; tới quá ; tới thiệt ; tới ; uh ; uhm ; uống quá ; vui ; vâ ; vâ ́ ; vâng ; vô ; vượt qua ; vượt qua được ; vậy nhé ; vậy quá ; vậy ; vẻ ; với anh ; với cháu ; với quá ; với ; wá ; xa nhé ; xuyên ; xảy ra ; xảy ; y cu ̃ ng vâ ; y cu ̃ ng vâ ̣ ; y qua ; y qua ́ ; y ; £ ; ­ ; à ; á ; ý ; ăn ; đang nghĩ tới anh ; đe dọa an ninh ; đi ; đáng yêu ; đáng ; đâu ; đã qua nên để qua luôn ; đã quá ; đã ; đó cũng là ; đó cũng ; đó luôn ; đó luôn đó ; đó ; đó đã ; đó được ; đó ư ; đúng không ; đúng ; đường ; đại ; đấy ; đầu ; đếch gì ; đếch ; đến nỗi quá ; đề này ; đề ; đều ; đối ; động ; ư ; ̀ n qua ́ ; ̀ ng ; ̀ qua ; ̀ qua ́ ; ̀ y cu ̃ ng vâ ; ̀ y cu ̃ ng vâ ̣ ; ́ cu ̃ ng thê ́ ; ́ cu ̃ ng vâ ; ́ cu ̃ ng ; ́ luôn ; ́ n ; ́ ng cu ; ́ ng cu ̉ ; ́ ng em ; ́ ng ; ́ nư ̃ a ; ́ qua ; ́ qua ́ ; ́ tôi cu ̃ ng vâ ; ́ y ; ́ ; ̃ a ; ̃ cu ̃ ng như thê ; ̃ ng thê ́ ; ̃ ng ; ̃ qua ; ̃ qua ́ ; ̃ quá ; ̃ ; ̉ qua ; ̉ qua ́ ; ạ ; ấy chứ ; ổn chứ ; ở anh ; ở quá ; ở rất ; ở ; ở đó ; ở đó được ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: