English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shakespeare

Probably related with:
English Vietnamese
shakespeare
câu của shakespeare ; em yêu ; khi ; kịch shakespeare ; shakespeare cũng ; shakespeare đâu ; shakespeare đấy ; shakespeare đặt tên ; đó kịch shakespeare ;
shakespeare
câu của shakespeare ; em yêu ; khi ; kịch shakespeare ; shakespeare cũng ; shakespeare đâu ; shakespeare đấy ; shakespeare đặt tên ; đó kịch shakespeare ;

May be synonymous with:
English English
shakespeare; bard of avon; shakspere; william shakespeare; william shakspere
English poet and dramatist considered one of the greatest English writers (1564-1616)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: