English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: backbite

Best translation match:
English Vietnamese
backbite
* (bất qui tắc) ngoại động từ backbit, backbitten
- nói vụng, nói xấu sau lưng

May be synonymous with:
English English
backbite; bitch
say mean things

May related with:
English Vietnamese
backbite
* (bất qui tắc) ngoại động từ backbit, backbitten
- nói vụng, nói xấu sau lưng
backbiter
* danh từ
- kẻ
backbiting
* danh từ
- sự nói vụng, sự nói xấu sau lưng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: