English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: naivety

Best translation match:
English Vietnamese
naivety
* danh từ
- tính ngây thơ, tính chất phác
- tính ngờ nghệch, tính khờ khạo
- lời nói ngây thơ, lời nói khờ khạo

May be synonymous with:
English English
naivety; naiveness; naivete
lack of sophistication or worldliness

May related with:
English Vietnamese
naivety
* danh từ
- tính ngây thơ, tính chất phác
- tính ngờ nghệch, tính khờ khạo
- lời nói ngây thơ, lời nói khờ khạo
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: