English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: fad

Best translation match:
English Vietnamese
fad
* danh từ
- sự thích thú kỳ cục; sự thích thú dở hơi; điều thích thú kỳ cục; điều thích thú dở hơi
- mốt nhất thời

Probably related with:
English Vietnamese
fad
mốt thời thượng ; thời thượng ;
fad
mốt thời thượng ; thời thượng ;

May be synonymous with:
English English
fad; craze; cult; furor; furore; rage
an interest followed with exaggerated zeal

May related with:
English Vietnamese
fad
* danh từ
- sự thích thú kỳ cục; sự thích thú dở hơi; điều thích thú kỳ cục; điều thích thú dở hơi
- mốt nhất thời
fad
mốt thời thượng ; thời thượng ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: