English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: aii

Probably related with:
English Vietnamese
aii
bác sĩ ; bây giờ ; bất ; chu ́ ; chỉ ; cũng ; cả ; cả đều ; hoàn toàn ; hết mọi ; hết ; luyện ; làm tất cả ; mấy ; mọi ; một ; nhắm thấp ; những gì ; những ; phương tiện của ; phương tiện ; rô ̀ ; sao ; suốt ; sư phụ ; thiệt ; thuộc ; thôi ; toàn bộ ; toàn là ; toàn ; trọn ; trồi ; tâ ́ t ca ̉ ; tô ; tất cả cả ; tất cả những ; tất cả ; tất cả được ; tất cả đều ; tất ; tốt ; viê ̣ c ; vị ; với bất ; với tất cả ; đa ; đươ ̣ c ; được ; đều ; đủ ; ̀ i ; ̀ như ̃ ; ̀ thê ́ ; ́ i ; ́ t ca ́ c thê ́ ; ́ ; ̉ i thê ́ na ̀ ; ̉ i ; ̣ c ; ̣ i ; ̣ n ;
aii
bond ; bác sĩ ; bây giờ ; bất ; chỉ ; cũng ; cả ; cả đều ; hoàn toàn ; hết mọi ; hết ; luyện ; làm tất cả ; lôi thôi ; mo ; mấy ; mọi ; một ; nhắm thấp ; những gì ; những ; phương tiện của ; phương tiện ; rồi ; sao ; suô ; suốt ; sư phụ ; thiệt ; thuộc ; thôi ; thỉnh ; toàn bộ ; toàn là ; toàn ; trơ ̀ i ; trọn ; trồi ; trồng ; tâ ; tâ ́ t ca ̉ ; tâ ́ ; tô ; tất cả cả ; tất cả những ; tất cả ; tất cả được ; tất cả đều ; tất ; tốt ; tổng ; viê ̣ c ; vị ; với bất ; với tất cả ; úy ; đa ; đươ ̣ c ; được ; đều ; đủ ; ̀ như ̃ ; ̀ thê ́ ; ́ i ; ́ ; ̉ i ; ̣ i sao ; ̣ i ; ̣ n ;

May related with:
English Vietnamese
aii
bác sĩ ; bây giờ ; bất ; chu ́ ; chỉ ; cũng ; cả ; cả đều ; hoàn toàn ; hết mọi ; hết ; luyện ; làm tất cả ; mấy ; mọi ; một ; nhắm thấp ; những gì ; những ; phương tiện của ; phương tiện ; rô ̀ ; sao ; suốt ; sư phụ ; thiệt ; thuộc ; thôi ; toàn bộ ; toàn là ; toàn ; trọn ; trồi ; tâ ́ t ca ̉ ; tô ; tất cả cả ; tất cả những ; tất cả ; tất cả được ; tất cả đều ; tất ; tốt ; viê ̣ c ; vị ; với bất ; với tất cả ; đa ; đươ ̣ c ; được ; đều ; đủ ; ̀ i ; ̀ như ̃ ; ̀ thê ́ ; ́ i ; ́ t ca ́ c thê ́ ; ́ ; ̉ i thê ́ na ̀ ; ̉ i ; ̣ c ; ̣ i ; ̣ n ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: