English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yeomanry

Best translation match:
English Vietnamese
yeomanry
* danh từ
- tầng lớp tiểu chủ (ở nông thôn)
- (quân sự) quân kỵ binh nghĩa dũng
- (sử học) tầng lớp địa chủ nhỏ

May related with:
English Vietnamese
yeomanry
* danh từ
- tầng lớp tiểu chủ (ở nông thôn)
- (quân sự) quân kỵ binh nghĩa dũng
- (sử học) tầng lớp địa chủ nhỏ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: