English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yaw

Best translation match:
English Vietnamese
yaw
* danh từ+ (yawing)
/'jɔ:iɳ/
- sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)
* nội động từ
- đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)

Probably related with:
English Vietnamese
yaw
chệch sang bên ; chệch sang ;
yaw
chệch sang bên ; chệch sang ;

May be synonymous with:
English English
yaw; swerve
an erratic deflection from an intended course
yaw; gape; yawn
be wide open

May related with:
English Vietnamese
yawing
* danh từ+ (yawing)
/'jɔ:iɳ/
- sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)
* nội động từ
- đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)
yaws
* danh từ số nhiều
- (y học) bệnh ghẻ cóc
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: