English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ultimatum

Best translation match:
English Vietnamese
ultimatum
* danh từ
- thư cuối, tối hậu thư
- kết luận cuối cùng
- nguyên tắc cơ bản, nguyên lý cơ bản

Probably related with:
English Vietnamese
ultimatum
tối hậu thư ;
ultimatum
tối hậu thư ;

May related with:
English Vietnamese
ultimatum
* danh từ
- thư cuối, tối hậu thư
- kết luận cuối cùng
- nguyên tắc cơ bản, nguyên lý cơ bản
ultimatum
tối hậu thư ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: