English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ultimately

Best translation match:
English Vietnamese
ultimately
* phó từ
- cuối cùng, sau cùng, sau rốt

Probably related with:
English Vietnamese
ultimately
bọn ; chủ yếu nhất ; cuối cùng cho ; cuối cùng cũng ; cuối cùng là ; cuối cùng thì ; cuối cùng ; cùng ; cũ ; dẫn ; dẫu sao ; giai ; hơn cả là ; kết cục tất yếu ; là ; một chỉnh ; mục đích tối thượng là ; mục đích tối thượng ; nó khiến ; nơi cuối cùng ; quan trọng nhất ; rõ rệt ; rút cuộc là ; rốt cuộc cũng sẽ ; rốt cuộc thì ; rốt cuộc ; sau chót ; sau cùng ; trên hết ; trọng nhất ; tuyệt đối ; tát cả ; và rút cục ; xét cho cùng thì ; xét cho cùng ; điều ; đặc biệt ; ưu ;
ultimately
bọn ; chủ yếu nhất ; cuối cùng cho ; cuối cùng cũng ; cuối cùng là ; cuối cùng thì ; cuối cùng ; cùng ; cũ ; dẫn ; dẫu sao ; giai ; hơn cả là ; là ; một chỉnh ; mục đích tối thượng là ; mục đích tối thượng ; nó khiến ; nơi cuối cùng ; quan trọng nhất ; rõ rệt ; rút cuộc là ; rốt cuộc cũng sẽ ; rốt cuộc thì ; rốt cuộc ; sau chót ; sau cùng ; thuận ; trên hết ; trọng nhất ; tuyệt đối ; tát cả ; và rút cục ; xét cho cùng thì ; xét cho cùng ; điều ; đặc biệt ; ưu ;

May be synonymous with:
English English
ultimately; at last; at long last; finally; in the end
as the end result of a succession or process

May related with:
English Vietnamese
ultimate
* tính từ
- cuối cùng, sau cùng, chót
=ultimate aim+ mục đích cuối cùng
=ultimate decision+ quyết định cuối cùng
- cơ bản, chủ yếu
=ultimate cause+ nguyên nhân cơ bản
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớn nhất, tối đa
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm cuối cùng; kết quả cuối cùng
- điểm cơ bản; nguyên tắc cơ bản
ultimately
* phó từ
- cuối cùng, sau cùng, sau rốt
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: