English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tundra

Best translation match:
English Vietnamese
tundra
* danh từ
- (địa lý,địa chất) Tunđra, lãnh nguyên

Probably related with:
English Vietnamese
tundra
lãnh nguyên trải ; lãnh nguyên ;
tundra
lãnh nguyên trải ; lãnh nguyên ;

May related with:
English Vietnamese
tundra
* danh từ
- (địa lý,địa chất) Tunđra, lãnh nguyên
tundra
lãnh nguyên trải ; lãnh nguyên ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: