English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shiftless

Best translation match:
English Vietnamese
shiftless
* tính từ
- lười, nhác; bất lực, hèn kém
- vụng về, khờ dại, không biết xoay xở
- vô hiệu quả

Probably related with:
English Vietnamese
shiftless
vụng về ;
shiftless
vụng về ;

May related with:
English Vietnamese
shiftlessness
* danh từ
- sự lười nhác; sự bất lực, sự hèn kém
- sự vụng về, sự khờ dại, sự không biết xoay xở
- sự vô hiệu quả
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: