English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: retailer

Best translation match:
English Vietnamese
retailer
* danh từ
- người bán lẻ
- người phao (tin đồn)

Probably related with:
English Vietnamese
retailer
bán lẻ ; nhà bán lẻ ; nhà bán ;
retailer
bán lẻ ; nhà bán lẻ ; nhà bán ;

May be synonymous with:
English English
retailer; retail merchant
a merchant who sells goods at retail

May related with:
English Vietnamese
retailer
* danh từ
- người bán lẻ
- người phao (tin đồn)
retail banking
- (Econ) Nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ.
+ Thuật ngữ này được áp dụng cho các nghiệp vụ ngân hàng chuyền thống do các NGÂN HÀNG THANH TOÁN BÙ TRỪ và ngày càng nhiều các ngân hàng khác tiến hành, thông qua hệ thống chi nhánh của họ tới mọi đối tượng.
retail price index (rpi)
- (Econ) Chỉ số giá bán lẻ.
+ Là một chỉ số giá hàng hoá được đề cập đến như là chỉ số giá sinh hoạt. Chỉ số này đo lường những thay đổi tương đối trong các mức giá của một nhóm hàng tiêu dùng cụ thể mà một hộ gia đình trung bình mua một cách thường xuyên.
retailing
* danh từ
- công việc bán lẻ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: