English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: microorganism

Best translation match:
English Vietnamese
microorganism
* danh từ
- vi sinh vật

Probably related with:
English Vietnamese
microorganism
vi sinh vật đó ;
microorganism
vi sinh vật đó ;

May be synonymous with:
English English
microorganism; micro-organism
any organism of microscopic size

May related with:
English Vietnamese
microorganic
* tính từ
- (thuộc) vi sinh vật
microorganism
* danh từ
- vi sinh vật
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: