English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: microprocessor

Best translation match:
English Vietnamese
microprocessor
- bộ vi xử lý

Probably related with:
English Vietnamese
microprocessor
bộ vi xử lý ; vi xử lý ;
microprocessor
bộ vi xử lý ; vi xử lý ;

May related with:
English Vietnamese
8-bit microprocessor
- (Tech) bộ vi xử lý 8 bít
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: