English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: aerie

Best translation match:
English Vietnamese
aerie
* danh từ
- tổ chim làm tít trên cao (của chim săn mồi)
- ổ trứng ấp (của chim săn mồi)
- nhà làm trên đỉnh núi

May be synonymous with:
English English
aerie; aery; eyrie; eyry
the lofty nest of a bird of prey (such as a hawk or eagle)

May related with:
English Vietnamese
aerie
* danh từ
- tổ chim làm tít trên cao (của chim săn mồi)
- ổ trứng ấp (của chim săn mồi)
- nhà làm trên đỉnh núi
aery
* danh từ
- tổ chim làm tít trên cao (của chim săn mồi)
- ổ trứng ấp (của chim săn mồi)
- nhà làm trên đỉnh núi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: