English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: aerial

Best translation match:
English Vietnamese
aerial
* tính từ
- ở trên trời, trên không
=aerial fight+ cuộc chiến đấu trên không
- (thuộc) không khí; nhẹ như không khí
- không thực, tưởng tượng
* danh từ
- rađiô dây trời, dây anten

Probably related with:
English Vietnamese
aerial
không ảnh ; trên không ;
aerial
không ảnh ;

May be synonymous with:
English English
aerial; forward pass
a pass to a receiver downfield from the passer
aerial; antenna; transmitting aerial
an electrical device that sends or receives radio or television signals
aerial; aeriform; aery; airy; ethereal
characterized by lightness and insubstantiality; as impalpable or intangible as air

May related with:
English Vietnamese
loop-aerial
* danh từ
- (raddiô) anten khung
radio aerial
* danh từ
- mạng rađiô
- dây anten
aerial cable
- (Tech) cáp treo, cáp trên không
aerial gain = antenna gain
- (Tech) gia lượng dây trời
coil aerial
- (Tech) dây trời hình tròn
umbrella-aerial
* danh từ
- ăng ten hình dù (như) umbrella antenna
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: