English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shortcomings

Probably related with:
English Vietnamese
shortcomings
có nhiều tính xấu ; nhiều tính xấu ; nhược điểm ; những khiếm khuyết ; những thiếu sót ; sai sót ; thiếu sót ;
shortcomings
có nhiều tính xấu ; nhiều tính xấu ; nhược điểm ; những khiếm khuyết ; những thiếu sót ; sai sót ; thiếu sót ;

May related with:
English Vietnamese
shortcoming
* danh từ
- thiếu sót, khuyết điểm, nhược điểm
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: