English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: rituals

Probably related with:
English Vietnamese
rituals
buổi lễ ; các nghi lễ ; các tín đồ ; lễ nghi ; lễ ; mo ; nghi lễ ; nghi thức ; những lễ nghi ; những nghi lễ ; những nghi thức ; tục lệ ;
rituals
buổi lễ ; các nghi lễ ; các tín đồ ; lễ nghi ; lễ ; mo ; nghi lễ ; nghi thức ; những lễ nghi ; những nghi lễ ; những nghi thức ; tục lệ ;

May related with:
English Vietnamese
ritualism
* danh từ
- chủ nghĩa nghi thức; thói nệ nghi thức
ritually
* phó từ
- (thuộc) lễ nghi; có vẻ lễ nghi; theo lễ nghi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: