English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: rivalry

Best translation match:
English Vietnamese
rivalry
* danh từ
- sự cạnh tranh, sự kình địch, sự ganh đua, sự tranh tài, sự đua tài
=to enter into rivalry with someone+ kình địch với ai, cạnh tranh với ai

Probably related with:
English Vietnamese
rivalry
kình địch ; thù địch ; đầu tiên ;
rivalry
kình địch ; thù địch ;

May be synonymous with:
English English
rivalry; competition; contention
the act of competing as for profit or a prize

May related with:
English Vietnamese
rivalry
* danh từ
- sự cạnh tranh, sự kình địch, sự ganh đua, sự tranh tài, sự đua tài
=to enter into rivalry with someone+ kình địch với ai, cạnh tranh với ai
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: