English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: partying

Probably related with:
English Vietnamese
partying
tiệc tùng ; ăn chơi ;
partying
tiệc tùng ; ăn chơi ;

May related with:
English Vietnamese
parti pris
* danh từ
- thiên kiến; định kiến
party
* danh từ
- đảng
!the Communist Party
- đảng Cộng sản
=a political party+ một chính đảng
- sự đứng về phe (trong vấn đề chính trị); sự trung thành với phe đảng
- (định ngữ) (thuộc) đảng, có tính chất đảng phái
=party card+ thẻ đảng
=party dues+ đảng phí
=party member+ đảng viên
=party organization+ tổ chức đảng
=party local+ trụ sở đảng
=party nucleus+ nòng cốt của đảng
=party spirit+ tính đảng; óc đảng phái
* danh từ
- tiệc, buổi liên hoan
- những người cùng đi
=the minister anf his party+ bộ trưởng và những người cùng đi
- toán, đội, nhóm
=landing party+ đội đổ bộ
- (pháp lý) bên
=the contracting parties+ các bên ký kết
- người tham gia, người tham dự
=to be a party to something+ thằng cha, lão, anh chàng, gã, con bé, mụ...
=an old party with spectales+ lâo đeo kính
=a coquettish party+ con bé làm đỏm
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: