English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đón tiếp

Best translation match:
Vietnamese English
đón tiếp
* verb
- to receive

Probably related with:
Vietnamese English
đón tiếp
for ; greet ; receive ; reception for ; reception ; serve ; setup ; to meet ; to see ; to welcome ; welcome ; welcomed by ; welcoming ;
đón tiếp
for ; greet ; receive ; reception for ; reception ; serve ; setup ; to meet ; to see ; to welcome ; welcome ; welcoming ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: