English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đâu như

Probably related with:
Vietnamese English
đâu như
parked like ; bad as ; feel like ; hurt like ; hurts like ; pain as ; splitting like a ; splitting like ; as ; head like ; head ; his head as ; on like ; the head like ; anywhere ; unlike ; fight in ; tournament as ;
đâu như
anywhere ; as ; bad as ; feel like ; fight in ; head like ; head ; his head as ; hurt like ; hurts like ; on like ; pain as ; parked like ; splitting like a ; splitting like ; the head like ; tournament as ; unlike ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: