English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ăm ắp

Best translation match:
Vietnamese English
ăm ắp
* adj
- Overbrimmed
=thuyền ăm ắp cá+a boat overbrimmed with fish

Probably related with:
Vietnamese English
ăm ắp
and warm ; been hot ; comfort ; cozy ; sunny ; the warm ; warm glow ; warm up ; warm wash ; warm ; warmed ; warmer ; warmly ; warmth ; was warm ;
ăm ắp
and warm ; been hot ; comfort ; cozy ; sunny ; the warm ; warm glow ; warm up ; warm wash ; warm ; warmer ; warmly ; warmth ; was warm ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: