English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ám chỉ

Best translation match:
Vietnamese English
ám chỉ
* verb
- To insinuate, to allude to, to hint (at)
=qua bài diễn văn khai mạc, ông cảnh sát trưởng muốn ám chỉ thói quan liêu đáng trách của lực lượng cảnh sát địa phương+by the inaugural speech, the chief constable wishes to allude to the blameworthy bureaucracy of the local police
=anh ám chỉ rằng tôi ngu chứ gì?+do you want to imply that I am stupid?
=bức biếm hoạ này ám chỉ những người thích nhìn đồng hồ trông cho mau đến giờ về+this caricature makes an allusion to the clock-watchers
=thái độ hống hách của bà ta ám chỉ rằng các anh là thuộc cấp của bà ta+her authoritative attitude insinuates that you are her subordinates
=anh ta giơ năm ngón tay lên ám chỉ là phải hối lộ năm trăm đô la Mỹ+the fact he raises his five fingers hints at a requisite bribe of USD 500

Probably related with:
Vietnamese English
ám chỉ
accusing ; alluded to ; allusions ; could refer to ; could refer ; for ; hint ; hinted ; implications ; imply ; implying ; indicating ; indicative ; insinuate ; mean by ; mean ; pointed ; refer ; reference to ; reference ; referring to ; referring ; refers to ; stand for ; suggesting ; suggestion ;
ám chỉ
accusing ; alluded to ; allusions ; could refer to ; could refer ; for ; hint ; hinted ; implications ; imply ; implying ; indicating ; indicative ; insinuate ; mean by ; mean ; pointed ; refer ; reference to ; reference ; referring to ; referring ; refers to ; stand for ; suggesting ; suggestion ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: