English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ám ảnh

Best translation match:
Vietnamese English
ám ảnh
* verb
- To obsess, to haunt
=nỗi lo âu ngày đêm ám ảnh+day and night haunted by anxieties
* noun
- Haunting worry, obsession

Probably related with:
Vietnamese English
ám ảnh
haunt ; fantasy ; haunted ; haunting ; invaded ; nagged ; obsessed with ; obsessed ; obsession ; obsessive ; phobia ; phobias ; plagued ; possessed ; spectre ; takes ; that haunted ; that haunts ; the obsession ; thrust upon ; to haunt him ; to haunt ;
ám ảnh
fantasy ; haunt ; haunted ; haunting ; invaded ; nagged ; obsessed with ; obsessed ; obsession ; obsessive ; phobia ; phobias ; plagued ; possessed ; spectre ; takes ; that haunted ; that haunts ; the obsession ; thrust upon ; to haunt him ; to haunt ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: