English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: uỷ viên

Best translation match:
Vietnamese English
uỷ viên
* noun
-member

Probably related with:
Vietnamese English
uỷ viên
fellow ; a board member ; as governors ; commisioner ; commissar ; commissioner ; councilman ; on the board ; outgoing commissioner ; the board ; the commissioner ; vigilante ;
uỷ viên
a board member ; as governors ; commisioner ; commissar ; commissioner ; councilman ; fellow ; on the board ; outgoing commissioner ; the board ; the commissioner ; vigilante ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: