English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: uy quyền

Best translation match:
Vietnamese English
uy quyền
* noun
- authority

Probably related with:
Vietnamese English
uy quyền
authority ; power ; authorized directive ; mauthorized to ; a comission ; a proxy ; authorization ; authorized to ; commissioned ; empowerment ; mandate ; proxy ;
uy quyền
a comission ; a proxy ; authority ; authorization ; authorized directive ; authorized to ; commissioned ; empowerment ; mandate ; mauthorized to ; power ; proxy ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: