English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: uy tín

Best translation match:
Vietnamese English
uy tín
* noun
- prestige

Probably related with:
Vietnamese English
uy tín
arms ; credit ; prestige ; prestigious ; reputation ; respected ; serious ; the charisma ; the credibility ; the prestige ; the status ; whitelisted ;
uy tín
a promise ; arms ; credit ; prestige ; prestigious ; reputation ; respected ; serious ; the charisma ; the credibility ; the prestige ; the status ; whitelisted ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: