English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bổ trợ

Best translation match:
Vietnamese English
bổ trợ
* verb
- To supplement
=nghề phụ gia đình đóng vai trò bổ trợ cho nền kinh tế tập thể+the family bytrades play a supplementary role to the collective economy

=phát triển một số ngành sản xuất khác để bổ trợ cho các ngành chính+to develop other activities to supplement the main ones

Probably related with:
Vietnamese English
bổ trợ
put ashes ;
bổ trợ
put ashes ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: