English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quân đoàn

Best translation match:
Vietnamese English
quân đoàn
* noun
- army corps

Probably related with:
Vietnamese English
quân đoàn
army corps ; army group ; army ; corps ; legion ; legionaries ; legions ; the legion ; the legions ;
quân đoàn
army corps ; army group ; army ; corps ; legion ; legionaries ; legions ; the legion ; the legions ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: