English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: coals

Probably related with:
English Vietnamese
coals
mà than ; những than lửa đó bỏ ; nóng ; than hồng ; than vào ; than ; than đỏ hực ; than đỏ ;
coals
mà than ; than hồng ; than vào ; than ; than đỏ hực ; than đỏ ;

May related with:
English Vietnamese
blind coal
* danh từ
- antraxit
brown coal
* danh từ
- than bùn
coal-bed
* danh từ
- vỉa than
coal-black
* tính từ
- đen như than
coal-box
* danh từ
- thùng đựng than
- (quân sự), (từ lóng) lựu đạn hoả mù; lựu đạn khói
coal-bunker
* danh từ
- kho than dưới hầm tàu
coal-car
* danh từ
- xe goòng chở than (ở mỏ)
coal-cellar
* danh từ
- hầm than
coal-dust
* danh từ
- than vụn, than cám
coal-field
* danh từ
- vùng mỏ than
coal-gas
* danh từ
- khí than đá
coal-heaver
* danh từ
- người khuân vác than, người đổ than
coal-measures
* danh từ
- (địa lý,địa chất) điệp chứa than
coal-mine
-pit)
/'koulpit/
* danh từ
- mỏ than
coal-oil
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) parafin
coal-pit
-pit)
/'koulpit/
* danh từ
- mỏ than
coal-scoop
* danh từ
- xẻng xúc than
coal-scuttle
* danh từ
- thùng đựng than (đặt gần lò sưởi, để tiếp than cho lò)
coal-tar
* danh từ
- nhựa than đá
coal-whipper
* danh từ
- người xúc than; máy xúc than (từ ở tàu chở than ra)
hard coal
* danh từ
- Antraxit
pea coal
* danh từ
- than hột
pit-coal
* danh từ
- than bitum
sea coal
* danh từ
- (từ cổ,nghĩa cổ) than đá, than mỏ
steam-coal
* danh từ
- than đốt nồi hơi
stone-coal
* danh từ
- Antraxit
white coal
* danh từ
- than trắng, sức nước
european coal and steel community
- (Econ) Cộng đồng Than và thép Châu Âu.
+ Tổ chức thực hiện và quản lý THỊ TRƯỜNG CHUNG về than & thép giữa 6 nước thành viên sáng lập của CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU.
coal tar
- nhựa than đá
coal-bin
* danh từ
- thùng than
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: