English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: coalitions

Probably related with:
English Vietnamese
coalitions
sự hợp tác ;
coalitions
sự hợp tác ;

May related with:
English Vietnamese
coalition
* danh từ
- sự liên kết, sự liên hiệp, sự liên minh
=coalition government+ chính phủ liên hiệp
coalitional
- liên minh, hợp tác
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: