English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yet

Best translation match:
English Vietnamese
yet
* phó từ
- còn, hãy còn, còn nữa
=we have ten minutes yet+ chúng ta còn mười phút nữa
=I remember him yet+ tôi còn nhớ anh ta
=while he was yet asleep+ trong khi anh ta còn đang ngủ
=there is much yet to do+ hãy còn nhiều việc phải làm lắm
=you mush work yet harder+ anh còn phải làm việc tích cực hơn nữa
=I have a yet more important thing to say+ tôi còn có một điều quan trọng hơn nữa để nói
- bây giờ, lúc này
=can't you tell me yet?+ bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?
=we needn't do it just yet+ chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này
- tuy thế, tuy vậy, nhưng mà, mà, song
=it is strange, yet true+ thật là kỳ lạ nhưng mà đúng sự thực
=I agree with you, but yet I can't consent+ tôi đồng ý với anh song tôi không thể nào thoả thuận được
- dù sao, dù thế nào
=he will do it yet+ dù thế nào nữa nó cũng sẽ làm điều đó
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vả lại, hơn nữa
=much yet remains to be said+ vả lại còn nhiều điều phải nói
!as yet
- cho đến nay, cho đến bây giờ
=he has not known our abilities as yet+ cho đến nay hắn chưa biết khả năng của chúng ta
!nor yet
- mà cũng không
!not yet
- chưa, còn chưa
=he has not yet finished his task+ nó chưa làm xong bài
* liên từ
- nhưng mà, song, ấy vậy mà, tuy thế, tuy nhiên
=he worked hard, yet he failed+ hắn ta làm việc tích cực ấy thế mà lại trượt

Probably related with:
English Vietnamese
yet
anh chưa ; anh ; bao giờ chưa ; biê ; biết ; biết đến ; báo ; bây giơ ; bây giờ ; bấy giờ ; cho anh ; cho con thôi ; cho nó ; cho ; cháu ; chính ; chúng ta ; chúng ; chút nữa ; chút ; chưa có ; chưa hê ; chưa hê ́ t ; chưa hê ́ ; chưa hẳn những ; chưa hẳn ; chưa hết ; chưa kể ; chưa nói vội ; chưa tiếp ; chưa vậy ; chưa ; chưa đâu ; chưa được đâu ; chưa đến ; chẳng ; chết đâu ; chỉ có ; chỉ một ; chỉ ; co ̀ n ; con thôi ; con ; các ; còn chút ; còn chưa ; còn có ; còn nữa ; còn ; có chứ ; có ; cô ăn táo chứ ; cùng thì ; cũng ; cả chưa ; cả ; cậu ; du lịch ; dù sao ; dù thế ; dù vậy ; dù ; dầu thế ; dầu vậy ; dầu ; dẫu sao ; dẫu vậy ; giai ; giờ chưa ; giờ ; giờ đâu ; giời chưa ; gì chưa ; gì cả ; gì mà ; gì ; gì đâu ; hay chưa ; hay ; hoàn ; huyền thoại ; hãy còn ; hôm nay đông ; hơn nữa ; hẳn nhiên ; hẳn ; hẳn đâu ; hết ; không thôi ; không ; kết ; liền ; loại nhạc ; làm ; lúc này ; lại còn ; lại ; lấy mà ; lắm đâu ; lời ; ma ; mang ; may ; mà chỉ ; mà nay ; mà vua ; mà vẫn ; mà ; mặc dù vậy ; mặc dù ; n ; nay chưa ; nay cầu ; ngay ; ngài ; nhiên ; nhiều năm nhưng ; nhiều ; như thế ; như ; nhưng bây giờ ; nhưng chỉ ; nhưng còn ; nhưng cũng ; nhưng dù sao ; nhưng dù ; nhưng dầu ; nhưng là ; nhưng lúc này ; nhưng lúc ; nhưng lại ; nhưng mà ; nhưng nay ; nhưng sao ; nhưng ta ; nhưng vâ ̃ n ; nhưng vẫn ; nhưng ; nhưng được ; nhưng đủ ; nêu ra ; nó ; nói ; nếu ; nữa cơ ; nữa mà ; nữa thôi ; nữa ; o ; quả ; ra là chưa ; ra ; ra được ; rhett ; rồi ; sao ; sao đây ; song có ; song cũng ; song khoản ; song về sau ; song về ; song xin ; song ; sự ; t ; ta còn ; ta cũng ; ta ; thi ; thêm ; thì chưa ; thì ; thôi ; thấy ; thậm ; thế mà ; thế nhưng người ; thế nhưng ; thế nữa ; thế thì ; thế thôi ; thế ; thời ; thức ; trong khi ; trong ; trái lại ; trước ; tuy nhiên ; tuy thế nhưng nó lại ; tuy vậy vẫn còn ; tuy vậy ; tuy ; tài năng nghệ thuật ; tìm ; tạo ra ; tế ; tội lỗi ; tới chưa ; tới ; tục ; từ khi ; từ trước đến nay ; từ ; va ; va ̀ ; viên ; và chưa ; và giờ ; và vẫn còn chưa ; và ; vào lúc ; vào ; vâ ; vâ ̃ n ; vâng ; vì thế ; vì ; vả lại ; vả ; vẫn chưa là ; vẫn chưa ; vẫn còn ; vẫn có ; vẫn ; vẫn ở ; vậy chứ ; vậy còn ; vậy mà chỉ ; vậy mà vẫn ; vậy mà ; vậy nhưng ; vậy ; vậy đâu ; vậy đấy ; vội ; will ; xong chưa ; xong ; ðức ; đa ̃ ; đi du lịch ; đâu ; đây chưa ; đã ; đó chưa ; đó ; đươ ; được bấm ; được chưa ; được nói lời chia tay ; được rồi ; được ; đạt tới ; đầy ; đến chưa ; đến giờ ; đến nay ; đến ; đề ; để đi du lịch ; ̀ nhưng ; ̀ o ; ́ chưa ; ̃ co ; ̃ ; ̣ chưa ; ở đâu không ; ở đâu ; ở đây ; ừ ;
yet
anh chưa ; anh ; bao giờ chưa ; biết ; báo ; bây giơ ; bây giờ ; bây ; bấy giờ ; ca ; ca ́ ; cho anh ; cho con thôi ; cho nó ; cho ; cháu ; chính ; chúng ta ; chúng ; chút nữa ; chút ; chưa có ; chưa hê ; chưa hê ́ t ; chưa hê ́ ; chưa hẳn những ; chưa hẳn ; chưa hết ; chưa kể ; chưa nói vội ; chưa tiếp ; chưa vậy ; chưa ; chưa đâu ; chưa được đâu ; chắc ; chẳng ; chết đâu ; chỉ có ; chỉ một ; chỉ ; co ; co ̀ n ; con cu ̃ ; con thôi ; con ; cu ; các ; còn chút ; còn chưa ; còn có ; còn nữa ; còn ; có chứ ; có ; cô ăn táo chứ ; cùng thì ; cũng ; cả chưa ; cả ; cậu ; cứ ; du lịch ; dù sao ; dù thế ; dù vậy ; dù ; dầu thế ; dầu vậy ; dầu ; dẫu sao ; dẫu vậy ; dẫu ; giai ; giờ chưa ; giờ ; giờ đâu ; giời chưa ; gì chưa ; gì cả ; gì mà ; gì ; gì đâu ; hay chưa ; hay ; hoàn ; huyền thoại ; hãnh ; hãy còn ; hình ; hôm nay đông ; hơn nữa ; hẳn nhiên ; hẳn ; hẳn đâu ; hết ; khoát ; không ; kết ; liền ; loại nhạc ; làm ; lại còn ; lại ; lắm đâu ; ma ; mang ; may ; mà chỉ ; mà nay ; mà vua ; mà vẫn ; mà ; mùa ; mưa ; mặc dù vậy ; mặc dù ; mọi ; n ; nay chưa ; nay cầu ; ngoài ; ngài ; ngày ; ngươi ; nhiên ; nhiều năm nhưng ; nhiều ; nhâ ; như thế ; như ; nhưng bây giờ ; nhưng chỉ ; nhưng còn ; nhưng cũng ; nhưng dù sao ; nhưng dầu ; nhưng lúc này ; nhưng lúc ; nhưng lại ; nhưng mà ; nhưng nay ; nhưng ta ; nhưng vâ ̃ n ; nhưng vẫn ; nhưng ; nhưng được ; nhưng đủ ; nhỏ ; nêu ra ; nó ; nói ; nếu ; nữa cơ ; nữa mà ; nữa thôi ; nữa ; quả ; ra là chưa ; ra được ; radio ; rhett ; rồi ; sao ; sao đây ; song có ; song cũng ; song khoản ; song về sau ; song về ; song ; sơ ; sự ; t cu ; t ; ta còn ; ta cũng ; ta ; thê ; thêm ; thì chưa ; thì ; thôi ; thần ; thậm ; thế mà ; thế nhưng người ; thế nhưng ; thế nữa ; thế thì ; thế ; thời ; thức ; trong khi ; trong ; trái lại ; trước ; tuy nhiên ; tuy thế nhưng nó lại ; tuy vậy vẫn còn ; tuy vậy ; tuy ; tài năng nghệ thuật ; tìm ; tạo ra ; tầng ; tội lỗi ; tới chưa ; tới ; tục ; từ trước đến nay ; từ ; va ; va ̀ ; viên ; và chưa ; và giờ ; và vẫn còn chưa ; và ; vào lúc ; vào ; vâ ; vâ ̃ n ; vân ; vâng ; vì thế ; vì ; vả lại ; vả ; vầy ; vẫn chưa là ; vẫn chưa ; vẫn còn ; vẫn có ; vẫn ; vẫn ở ; vậy chứ ; vậy còn ; vậy mà chỉ ; vậy mà vẫn ; vậy mà ; vậy nhưng ; vậy ; vậy đâu ; vậy đấy ; vội ; vừa có ; vừa ; will ; xong chưa ; xong ; xướng ; ðức ; đa ; đa ̃ ; đi du lịch ; đâu ; đây chưa ; đã ; đó chưa ; đó mới là ; đó mới ; đó ; đươ ; được bấm ; được chưa ; được nói lời chia tay ; được rồi ; được ; đạt tới ; đấu ; đầy ; đến chưa ; đến giờ ; đề ; để đi du lịch ; ̀ nhưng ; ́ chưa ; ́ t cu ; ̃ co ; ̣ chưa ; ở đâu không ; ở đâu ; ở đây ; ừ ;

May related with:
English Vietnamese
yet
* phó từ
- còn, hãy còn, còn nữa
=we have ten minutes yet+ chúng ta còn mười phút nữa
=I remember him yet+ tôi còn nhớ anh ta
=while he was yet asleep+ trong khi anh ta còn đang ngủ
=there is much yet to do+ hãy còn nhiều việc phải làm lắm
=you mush work yet harder+ anh còn phải làm việc tích cực hơn nữa
=I have a yet more important thing to say+ tôi còn có một điều quan trọng hơn nữa để nói
- bây giờ, lúc này
=can't you tell me yet?+ bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?
=we needn't do it just yet+ chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này
- tuy thế, tuy vậy, nhưng mà, mà, song
=it is strange, yet true+ thật là kỳ lạ nhưng mà đúng sự thực
=I agree with you, but yet I can't consent+ tôi đồng ý với anh song tôi không thể nào thoả thuận được
- dù sao, dù thế nào
=he will do it yet+ dù thế nào nữa nó cũng sẽ làm điều đó
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vả lại, hơn nữa
=much yet remains to be said+ vả lại còn nhiều điều phải nói
!as yet
- cho đến nay, cho đến bây giờ
=he has not known our abilities as yet+ cho đến nay hắn chưa biết khả năng của chúng ta
!nor yet
- mà cũng không
!not yet
- chưa, còn chưa
=he has not yet finished his task+ nó chưa làm xong bài
* liên từ
- nhưng mà, song, ấy vậy mà, tuy thế, tuy nhiên
=he worked hard, yet he failed+ hắn ta làm việc tích cực ấy thế mà lại trượt
yet
anh chưa ; anh ; bao giờ chưa ; biê ; biết ; biết đến ; báo ; bây giơ ; bây giờ ; bấy giờ ; cho anh ; cho con thôi ; cho nó ; cho ; cháu ; chính ; chúng ta ; chúng ; chút nữa ; chút ; chưa có ; chưa hê ; chưa hê ́ t ; chưa hê ́ ; chưa hẳn những ; chưa hẳn ; chưa hết ; chưa kể ; chưa nói vội ; chưa tiếp ; chưa vậy ; chưa ; chưa đâu ; chưa được đâu ; chưa đến ; chẳng ; chết đâu ; chỉ có ; chỉ một ; chỉ ; co ̀ n ; con thôi ; con ; các ; còn chút ; còn chưa ; còn có ; còn nữa ; còn ; có chứ ; có ; cô ăn táo chứ ; cùng thì ; cũng ; cả chưa ; cả ; cậu ; du lịch ; dù sao ; dù thế ; dù vậy ; dù ; dầu thế ; dầu vậy ; dầu ; dẫu sao ; dẫu vậy ; giai ; giờ chưa ; giờ ; giờ đâu ; giời chưa ; gì chưa ; gì cả ; gì mà ; gì ; gì đâu ; hay chưa ; hay ; hoàn ; huyền thoại ; hãy còn ; hôm nay đông ; hơn nữa ; hẳn nhiên ; hẳn ; hẳn đâu ; hết ; không thôi ; không ; kết ; liền ; loại nhạc ; làm ; lúc này ; lại còn ; lại ; lấy mà ; lắm đâu ; lời ; ma ; mang ; may ; mà chỉ ; mà nay ; mà vua ; mà vẫn ; mà ; mặc dù vậy ; mặc dù ; n ; nay chưa ; nay cầu ; ngay ; ngài ; nhiên ; nhiều năm nhưng ; nhiều ; như thế ; như ; nhưng bây giờ ; nhưng chỉ ; nhưng còn ; nhưng cũng ; nhưng dù sao ; nhưng dù ; nhưng dầu ; nhưng là ; nhưng lúc này ; nhưng lúc ; nhưng lại ; nhưng mà ; nhưng nay ; nhưng sao ; nhưng ta ; nhưng vâ ̃ n ; nhưng vẫn ; nhưng ; nhưng được ; nhưng đủ ; nêu ra ; nó ; nói ; nếu ; nữa cơ ; nữa mà ; nữa thôi ; nữa ; o ; quả ; ra là chưa ; ra ; ra được ; rhett ; rồi ; sao ; sao đây ; song có ; song cũng ; song khoản ; song về sau ; song về ; song xin ; song ; sự ; t ; ta còn ; ta cũng ; ta ; thi ; thêm ; thì chưa ; thì ; thôi ; thấy ; thậm ; thế mà ; thế nhưng người ; thế nhưng ; thế nữa ; thế thì ; thế thôi ; thế ; thời ; thức ; trong khi ; trong ; trái lại ; trước ; tuy nhiên ; tuy thế nhưng nó lại ; tuy vậy vẫn còn ; tuy vậy ; tuy ; tài năng nghệ thuật ; tìm ; tạo ra ; tế ; tội lỗi ; tới chưa ; tới ; tục ; từ khi ; từ trước đến nay ; từ ; va ; va ̀ ; viên ; và chưa ; và giờ ; và vẫn còn chưa ; và ; vào lúc ; vào ; vâ ; vâ ̃ n ; vâng ; vì thế ; vì ; vả lại ; vả ; vẫn chưa là ; vẫn chưa ; vẫn còn ; vẫn có ; vẫn ; vẫn ở ; vậy chứ ; vậy còn ; vậy mà chỉ ; vậy mà vẫn ; vậy mà ; vậy nhưng ; vậy ; vậy đâu ; vậy đấy ; vội ; will ; xong chưa ; xong ; ðức ; đa ̃ ; đi du lịch ; đâu ; đây chưa ; đã ; đó chưa ; đó ; đươ ; được bấm ; được chưa ; được nói lời chia tay ; được rồi ; được ; đạt tới ; đầy ; đến chưa ; đến giờ ; đến nay ; đến ; đề ; để đi du lịch ; ̀ nhưng ; ̀ o ; ́ chưa ; ̃ co ; ̃ ; ̣ chưa ; ở đâu không ; ở đâu ; ở đây ; ừ ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: