English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tipsy

Best translation match:
English Vietnamese
tipsy
* tính từ
- ngà ngà say, chếnh choáng
=to get tipsy+ ngà ngà say
=to make tipsy+ làm cho ngà ngà say

Probably related with:
English Vietnamese
tipsy
ngà ngà say ;
tipsy
ngà ngà say ;

May be synonymous with:
English English
tipsy; potty; tiddly
slightly intoxicated

May related with:
English Vietnamese
tipsiness
* danh từ
- sự say rượu
tipsy
* tính từ
- ngà ngà say, chếnh choáng
=to get tipsy+ ngà ngà say
=to make tipsy+ làm cho ngà ngà say
tipsy-cake
* danh từ
- bánh qui kem tẩm rượu
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: