English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: reticulate

Best translation match:
English Vietnamese
reticulate
* tính từ
- hình mắc lưới, hình mạng
* ngoại động từ
- làm thành hình mắt lưới
* nội động từ
- có hình mắc lưới

May be synonymous with:
English English
reticulate; reticular
resembling or forming a network

May related with:
English Vietnamese
reticulate
* tính từ
- hình mắc lưới, hình mạng
* ngoại động từ
- làm thành hình mắt lưới
* nội động từ
- có hình mắc lưới
reticulation
* danh từ
- hình mắc lưới; cấu tạo hình mắc lưới
reticule
* danh từ
- (như) reticle
- túi lưới (của phụ nữ); túi xách tay (của phụ nữ)
reticulated
* tính từ
- có hình mắt lưới
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: