English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: reconnaissance

Best translation match:
English Vietnamese
reconnaissance
* danh từ
- (quân sự) sự trinh sát, sự do thám
=to make a reconnaissance+ đi trinh sát, đi do thám
- (quân sự) đội trinh sát
- sự thăm dò
=a reconnaissance of the work to be done+ sự thăm dò công tác sắp làm

Probably related with:
English Vietnamese
reconnaissance
do thám ; sự chấp hành ; thăm dò ; trinh sát ;
reconnaissance
do thám ; sự chấp hành ; thăm dò ; trinh sát ;

May be synonymous with:
English English
reconnaissance; reconnaissance mission
the act of reconnoitring (especially to gain information about an enemy or potential enemy)

May related with:
English Vietnamese
reconnaissance
* danh từ
- (quân sự) sự trinh sát, sự do thám
=to make a reconnaissance+ đi trinh sát, đi do thám
- (quân sự) đội trinh sát
- sự thăm dò
=a reconnaissance of the work to be done+ sự thăm dò công tác sắp làm
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: