English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: qua

Best translation match:
English Vietnamese
qua
* liên từ
- như, với tư cách là
=to attend a conference not qua a delegate, but qua an oberver+ tham dự hội nghị không phải với tư cách là đại biểu mà với tư cách là người quan sát

May related with:
English Vietnamese
sine qua non
* danh từ
- điều kiện thiết yếu; cái tuyệt đối cần thiết
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: